مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به بررسی چندبعدی نظریه ناسازگاری فرهنگ ملی ایران با کار جمعی و تیمی می‌پردازد. در این تحقیق نقش و تأثیر مؤلفه‌های فرهنگ ملی بر کارتیمی با بهره‌گیری از سه رویکرد تاریخی ـ اجتماعی، بین‌فرهنگی و پیمایش، بررسی و الگوی مربوط ترسیم شده است. جامعه آماری پیمایش را سه شرکت بزرگ از سه صنعت خودروسازی، بازرگانی و نیروگاهی تشکیل می‌دهد. دستاورد مطالعات بین‌فرهنگی، فرهنگ ایرانی را مستعد کارتیمی می‌داند و یافته‌های پیمایش نیز ـ که نشان‌دهنده میزان بالای جمع‌گرایی و ‌گرایش به‌کارتیمی در نمونه 576 نفری تحقیق است ـ آن را تأیید می‌کند. تساوی‌طلبی جنسی، عملکرد‌گرایی و جمع‌گرایی نهادی در سطح ارزش و همچنین فضای مورد انتظار کار تیمی و آمادگی برای کار‌تیمی به‌طور مثبت و ابهام‌گریزی در سطح رفتار، مشاغل سرپرستی و سطح تحصیلات بالاتر تأثیر منفی بر گرایش به‌کارتیمی دارند.
بنابراین در چارچوب مدل تحلیلی تحقیق، سهم عمده تبیین چرایی سطح پایین کارتیمی در کشور ریشه در عوامل غیرفرهنگی (ساختاری، مدیریتی و رفتاری) در سطح ملی، سازمانی و فردی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for National Culture's Influence on Teamwork in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Said Taslimi 1
  • Ali Akbar Farhangi 2
  • Hasan Abedi Ja'fari 3
  • Firouz Raznahan 4
1 Professor, Department of Management, University of Tehran
2 Assistant Professor, Azad University, Science and Research Branch
3 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
4 PhD Student, Department of Management, University of Tehran
چکیده [English]

The present paper focuses on studying dimensions of the theory of incompatibility of Iranian national culture with collective work and teamwork. Attempts have been made to study the effect of characteristics of Iranian national culture on teamwork through using historical, social and cross-cultural approach and a survey and then the related model has been depicted. The statistical population of the survey included the people of three great car manufacturing, commercial and power plant companies. The findings of cross-cultural studies show that Iranian culture is suitable for teamwork, acknowledged by the findings of the survey showing a high level of collectivism and inclination towards teamwork in a sample consisting of  576 people. The following factors have positive effects on inclination towards teamwork: gender egalitarianism, performance orientation, institutional collectivism at the value level, expected organizational climate for teamwork and readiness for teamwork, while other factor such as uncertainty avoidance at the practice level, supervisory jobs, and high educational level leave a negative impact on teamwork.
Therefore, within the analytical framework of the present research, the main share of the explanation for low level of teamwork in the country goes to non-cultural (structural), managerial, and behavioural factors at national, organizational and individual levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teamwork
  • Iran
  • Iranian Culture
  • organization
  • individual
  • Cross-Cultural