مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به بررسی چندبعدی نظریه ناسازگاری فرهنگ ملی ایران با کار جمعی و تیمی می‌پردازد. در این تحقیق نقش و تأثیر مؤلفه‌های فرهنگ ملی بر کارتیمی با بهره‌گیری از سه رویکرد تاریخی ـ اجتماعی، بین‌فرهنگی و پیمایش، بررسی و الگوی مربوط ترسیم شده است. جامعه آماری پیمایش را سه شرکت بزرگ از سه صنعت خودروسازی، بازرگانی و نیروگاهی تشکیل می‌دهد. دستاورد مطالعات بین‌فرهنگی، فرهنگ ایرانی را مستعد کارتیمی می‌داند و یافته‌های پیمایش نیز ـ که نشان‌دهنده میزان بالای جمع‌گرایی و ‌گرایش به‌کارتیمی در نمونه 576 نفری تحقیق است ـ آن را تأیید می‌کند. تساوی‌طلبی جنسی، عملکرد‌گرایی و جمع‌گرایی نهادی در سطح ارزش و همچنین فضای مورد انتظار کار تیمی و آمادگی برای کار‌تیمی به‌طور مثبت و ابهام‌گریزی در سطح رفتار، مشاغل سرپرستی و سطح تحصیلات بالاتر تأثیر منفی بر گرایش به‌کارتیمی دارند.
بنابراین در چارچوب مدل تحلیلی تحقیق، سهم عمده تبیین چرایی سطح پایین کارتیمی در کشور ریشه در عوامل غیرفرهنگی (ساختاری، مدیریتی و رفتاری) در سطح ملی، سازمانی و فردی دارد.

کلیدواژه‌ها