تبیین شرط‌بندی‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه مازندران

3 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه گیلان

4 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تبیین فرایند درگیری افراد در شرط‌بندی‌های ورزشی است. بدین‌منظور با استفاده از نمونه‌ای به حجم 272 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های شهر رشت و عملیاتی کردن نظریه یادگیری ایکرز فرضیات پژوهش به آزمون کشیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که همبستگی معکوس و معناداری بین ابعاد نظریه یادگیری اجتماعی یعنی پیوند افتراقی، تقویت‌کننده‌های افتراقی، تقلید و تعاریف و میزان مصرف و تمایل به شرط‌بندی‌های ورزشی پاسخگویان وجود دارد. همچنین مدل رگرسیونی تحقیق نشان داد که ابعاد مفهومی نظریه یادگیری اجتماعی می‌توانند 41 ردصد تغییرات میزان مصرف شرط‌بندی‌های ورزشی و 47 درصد از تغییرات میزان تمایل به شرط‌بندی‌های ورزشی را پیش‌بینی نمایند. در ادامه آن‌دسته از پاسخگویانی که به شکل افراطی و پاتولوژیک درگیری شرط‌بندی‌‌های ورزشی هستند تأثیرات اجتماعی و محیطی بالاتری را در مقایسه با قماربازان گهگاهی و غیرقماربازان دریافت داشته‌اند.
به‌طور کلی این پژوهش نشان داد که میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های شرط‌بندی و میزان تمایل به چنین فعالیت‌هایی در بستری اجتماعی صورت می‌گیرد و تغییر چنین الگو‌های رفتاری منبعث از محیط اجتماعی در وهله اول نیازمند الگوسازی فرهنگی مناسب و در وهله دوم برنامه‌های پیشگیرانه و حمایتی برای گروه‌های هدف است.

کلیدواژه‌ها


1. سایت تحلیلی خبری عصر ایران. (19 خرداد، 1389). http://www.asriran.com/fa/news/11984
2. سایت خبری تابناک. (16 دی، 1393). http://www.tabnak.ir/fa/news/464283
3. سایت خبری ایلنا. (24 اسفند، 1392). http://www.ilna.ir
4. سایت خبری رجانیوز. (14 مهر، 1392). http://tnews.ir/news/8a3e17946726.html
5. علیوردی‌نیا، اکبر. (1392). مطالعه رفتار‌های پرخطر دانشجویان. فصلنامه توسعه اجتماعی. دوره هفتم. شماره 3.
6. علیوردی‌نیا، اکبر و حمید حیدری. (1391). کاربست تجربی نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز در مطالعه رفتار‌های وندالیستی دانش‌آموزان. مجله جامعه‌شناسی ایران. سال 13. شماره 1 و 2.
7. علیوردی‌نیا، اکبر؛ اعظم ملک‌دار و محمدرضا حسنی. (1393). تخلفات رایانه‌ای در میان دانشجویان دانشگاه مازندران: آزمون تجربی نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز. مجله جامعه‌شناسی ایران. سال 15. شماره 2.
8. علیوردی‌نیا، اکبر؛ حیدر جانعلیزاده و سجاد عمرانی دهکهان. (1394). بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب دانشگاهی. فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران. سال 6. شماره 2.
9. Abbott, D. A.; S. L. Cramer. & S. D. Sherrets. (1995). Pathological Gambling and the Family: Practice Implications. Families in Society. 76: 213–219.
10. Akers, R. L. & G. F. Jensen. (2006). The Empirical Status of Social Learning Theory of Crime and Deviance: The Past, Present, and Future. In F. T. Cullen; J. P. Wright. & K. R. Blevins. (Eds.). Taking Stock: The Status of Criminological Theory. (pp. 37-76). New Brunswick. NJ: Transaction.
11. Akers, R. L. (2010). Social Learning Theory and the Treatment and Prevention of Delinquency. In S. H. D. Hugh & D. Bar Low. (Ed.). Criminology and Public Policy, Putting Theory to Work. (pp. 84-105): Temple Uunversity Press. Philadelphia.
12. Akers, R. L. (1985). Deviant Behavior: A Social Learning Approach. (3rd ed). Belmont. CA: Wadsworth Publishing Company.
13. Akers, R. L. (1998). Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance. Boston: Northeastern University Press.
14. Akers, R. L. & C. S. Sellers. (2004). Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application. (4th ed). Los Angeles: Roxbury Publishing.
15. Akers, R. L.; M. D. Krohn; L. Lanza-Kaduce. & M. Radosevich. (1979). Social Learning and Deviant Behavior: A Specific Test of a General Theory. American Sociological Review. 44. 636-655.
16. Akers, R. L.; A. J. La Greca; J. K. Cochran. & C. S. Sellers. (1989). Social Learning Theory and Alcohol Behavior among the Elderly. Sociological Quarterly. 30. 625-638.
17. Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall. Inc.
18. Barnes, G. M.; J. W. Welte; J. H. Hoffman. & B. A. Dintchef. (1999). Gambling and Alcohol Use among Youth: Influences of Demographic, Socialization, and Individual Factors. Addictive Behaviors. 24 (6): 749–767.
19. Braukmann, C. J. & M. M. Wolf. (1987). Behaviorally-Based Group Homes for juvenile offenders. In Behavioral Approaches to Crime and Delinquency: A Handbook of Application, Research, and Concepts. Ed. E. K Morris & C. J. Braukmann. 135-159. New York: Plenum Press.
20. Breen, H.; N. Hing; A. Gordon & J. Buultjens. (2012). Meanings of Aboriginal Gambling Across New South Wales, Australia. International Gambling Studies. 12: 2. 243-256.
21. Brownfield, D. & K. Thompson. (2002). Distinguishing the Effects of Peer Delinquency and Gang Membership on Self-Reported Delinquency. Journal of Gang Research. 9(2). 1-10.
22. Burgess, R. & R. L. Akers. (1966). A Differential Association-Reinforcement Theory of Criminal Behavior. Social Problems. 14. 363-383.
23. Burgess, R. L. & R. L. Akers. (1966). A Differential Association-Reinforcement Theory of Criminal Behavior. Social Forces. 14. 128-147.
24. Chappell, A. T. & A. R. Piquero. (2004). Applying Social Learning Theory to Police Misconduct. Deviant Behavior. 25. 89-108.
25. Coakley, J. (2015). Sport in Society: Issues and Controversies. Eleven Edition. McGraw-Hill Publication.
26. Cressey, D. R. (1955). Changing Criminals: The Application of the Theory of Differential Association. American Journal of Sociology. 61: 116–120
27. Crist, S. (1998). All Bets Are off. Sports Illustrated. 88(3). 82-92.
28. Delaney, T. (2008). Basic Concepts of Sports Gambling: An Exploratory Review. State University of New York at Oswego.
29. Delfabbro, P. & L. Thrupp. (2003). The Social Determinants of Youth Gambling in South Australian Adolescents. Journal of Adolescence 26(3): 313–330.
30. Delfabbro, P. H. & A. L. LeCouteur. (2008). Australasian Gambling Review. (4th Ed.). Adelaide: Independent Gambling Authority of South Australia.
31. Derevensky, J. L. & R. Gupta. (2000). Youth Gambling: A Clinical and Research Perspective. Journal of Gambling Issues. 2: 1–11.
32. Dickson, L.; J. L. Derevensky. & R. Gupta. (2008). Youth Gambling Problems: Examining Risk and Protective Factors. International Gambling Studies. 8(1): 25–47.
33. Dishion, T. J.; G. R. Patterson. & K. A. Kavanagh. (1992). An Experimental Test of the Coercion Model: Linking Theory, Measurement, and Intervention. In Preventing Antisocialbehavior: Interventions from Birth Through Adolescence. Ed. J. McCord & R. E. Tremblay. 253–282. New York: Guilford Press.
34. Dishion, T. J.; J. McCord. & F. Poulin. (1999). When Interventions Harm: Peer Groups and Problem Behavior. American Psychologist. 54: 755-764.
35. Emerson, M. W.; J. P. Whelan; R. West; A. Meyers; C. McCausland. & J. Leullen. (2007). Perceived Availability, Risks, and Benefits of Gambling among College Students. Journal of Gambling Studies. 23(4): 395-408.
36. Empey, L. T. & M. L. Erickson. (1972). The Provo Experiment: Evaluating Community Control of Delinquency. Lexington, Mass: Lexington Books.
37. Flom, P. L.; S. R. Friedman; B. J. Kottiri; A. Neaigus. & R. Curtis. (2001). Recalled Adolescent Peer Norms Towards Drug Use in Young Adulthood in a Low-Income. Minority Urban Neighborhood. Journal of Drug Issues. 31(2). 425-443.
38. Frey, James H. (1996). Gambling on Sport: Policy Issues. Pp. 193-201 in Sport in Contemporary Society. Edited by D. Stanley Eitzen. New York: St. Martins Press.
39. Garson, D. (2012). Testing Statistical Assumption. Statistical Associates Publishing.
40. Gibbons, D. (1965). Changing the Lawbreaker: The Treatment of Delinquents and Criminals. Englewood Cliffs. N. J: Prentice-Hall.
41. Gupta, R. & J. L. Derevensky. (1998). Adolescent Gambling Behavior: A Prevalence Study and Examination of the Correlates Associated with Problem Gambling. Journal of Gambling Studies. 14 (4): 319–345.
42. Hair, J. F. Jr.; R. E. Anderson; R. L. Tatham. & W. C. Black. (1995). Multivariate Data Analysis. (3rd ed). New York: Macmillan.
43. Hanss, D.; R. Mentzoni; P. Delfabbro; H. Myrseth. & S. Pallesen. (2014). Attitudes Toward Gambling among Adolescents. International Gambling Studies. 14: 3. 505-519.
44. Hardoon, K. K.; R. Gupta. & J. L. Derevensky. (2004). Psychosocial Variables Associated with Adolescent Gambling. Psychology of Addictive Behaviors. 18 (2): 170–179.
45. Henry, S. & W. J. Einstadter. (2006). Criminological Theory: An Analysis of Its Underlying Assumptions. Oxford. UK: Rowman & Littlefield Publishers.
46. Hwang, S. & R. L. Akers. (2007). Substance Use by Korean Adolescents: A Cross- Sectional Test of Social Learning, Social Bonding, and Self-Control Theories. In R. L. Akers. & G. F. Jensen. (Eds.). Social Learning Theory and the Explanation of Crime. (pp. 39-63). New Brunswick. NJ: Transaction Publishers.
47. Insley, R.; L. Mok. & T. Swartz. (2004). Issues Related to Sports Gambling. Australian & New Zealand Journal of Statistics. Vol 46. Issue 2: 219–232.
48. Jaquith, S. M. (1981). Adolescent Marijuana and Alcohol Use: An Empirical Test of Differential Association Theory. Criminology. 19(2). 271-280.
49. Marquardt, D. W. (1970). Generalized Inverses, Ridge Regression, Biased Linear Estimation, and Nonlinear Estimation. Technimetrics. 12. 591–256.
50. Kristiansen, S. & S. M. Jensen. (2011). Prevalence of Gambling Problems among Adolescents in the Nordic Countries: An Overview of National Gambling Surveys 1997–2009 Prevalence of Gambling Problems among Adolescents 1997–2008. International Journal of Social Welfare. 20(1): 75–86.
51. Kristiansen, S.; M. Trabjerg & G. Reith. (2015). Learning to Gamble: Early Gambling Experiences among Young People in Denmark. Journal of Youth Studies. 18: 2. 133-150
52. Krohn, M. D.; W. F. Skinner; J. L. Massey. & R. L. Akers. (1985). Social learning theory and Adolescent Cigarette Smoking: A Longitudinal Study. Social Problems. 32. 455-473.
53. LaPlante, D. A. & H. J. Shaffer. (2007). Understanding the Influence of Gambling Opportunities: Expanding Exposure Models to Include Adaptation. American Journal of Orthopsychiatry. 77(4): 616–623.
54. Larimer, M. E. & C. Neighbors. (2003). Normative Misperception and the Impact of Descriptive and Injunctive Norms on College Student Gambling. Psychology of Addictive Behaviors. 17. 235–243
55. Lee, C. (2013). Deviant Peers, Opportunity, and Cyberbullying: A Theoretical Examination of a New Deviance, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Arts in Criminology & Criminal Justice. Department of Criminology & Criminal Justice in the Graduate School Southern Illinois University Carbondale.
56. Lee, G.; R. Akers. & M. Borg. (2004). Social Learning and Structural Factors in Adolescent Substance Use. Western Criminology Review. 5(1). 17-34.
57. Magoon, M. E. & G. M. Ingersoll. (2006). Parental Modeling, Attachment, and Supervision as Moderators of Adolescent Gambling. Journal of Gambling Studies. 22(1). 1–22.
58. McGowan, R. & J. McGowan. (2013). Sports and Internet Gambling: A Friendly Wager or a Threat to the Integrity of the Game? Available at SSRN: http://ssrn.Com/Abstract=2267617 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2267617.
59. McGowan, V. (2004). How Do We Know What We Know? Epistemic Tensions in Social and Cultural Research on Gambling 1980–2000. Journal of Gambling Issues. 11. Retrieved 20 June 2011 from http://jgi.camh.net/doi/full/10.4309/jgi.2004.11.11.
60. McMillen, J. (2007). Cross-Cultural Comparisons. In G. Smith; D. Hodgins. & R. Williams. (Eds.). Research and Measurement Issues in Gambling Studies. Ch. 18. (pp.465–489). Burlington. MA: Academic Press.
61. Menard, S. (1995). Applied Logistic Regression Analysis: Sage University Series on Quantitative Applications in the Social Sciences. Thousand Oaks. CA: Sage.
62. Moodie, C. & F. Finnigan. (2006). Prevalence and Correlates of Youth Gambling in Scotland. Addiction Research and Theory. 14(4): 365–385.
63. National Opinion Research Center. (1999). Gambling Impact and Behavior Study. Chicago: National Opinion Research Center. University of Chicago.
64. Neal, P.; P. H. Delfabbro. & M. O’Neil. (2005). Problem Gambling and Harm: Towards a National Definition. Gambling Research Australia: Melbourne.
65. Neter, J.; W. Wasserman. & M. H. Kutner. (1989). Applied Linear Regression Models. Homewood. IL: Irwin.
66. Nower, L. J.; L. Derevensky. & R. Gupta. (2004). The Relationship of Impulsivity, Sensation Seeking, Coping and Substance Use in Youth Gamblers. Psychology of Addictive Behaviors. 18(1): 49-55.
67. Orford, J.; M. Griffiths; H. Wardle; K. Sproston. & B. Erens. (2009). Negative Public Attitudes Towards Gambling: Findings from the 2007 British Gambling Prevalence Survey Using a New Attitude Scale. International Gambling Studies. 9. 39-54
68. Pan, Y. & R. T. Jackson. (2008). Ethnic Difference in the Relationship between Acute Inflammation and Serum Ferritin in US Adult Males. Epidemiology and Infection. 136. 421-431.
69. Patterson, G. R. (1975). Families: Applications of Social Learning to Family Life. Champaign. Ill. Research Press.
70. Patterson, G. R. & P. Chamberlain. (1994). A Functional Analysis of Resistance during Parent Training Therapy. Clinical Psychology: Science and Practice. 1: 53–70.
71. Patterson, G. R. & T. J. Dishion. (1985). Contributions of Families and Peers to Delinquency. Criminology. 23: 63–79.
72. Patterson, G. R.; B. D. Debaryshe. & E. Ramsey. (1989). A Developmental Perspective on Antisocial Behavior. American Psychologist. 44: 329–335.
73. Patterson, G. R.; D. Capaldi. & L. Bank. (1991). The Development and Treatment of Childhood Aggression. In The Development and Treatment of Childhood Aggression. Ed. D. Pepler & R. K. Rubin. 139-168. Hillsdale. Ill: Erlbaum.
74. Productivity Commission. (1999). Australia’s Gambling Industries. Canberra: Productivity Commission.
75. Productivity Commission. (2008). Gambling—Issues Paper. Canberra: Productivity Commission.
76. Reid, J. B. & M. Eddy. (2002). Preventive Efforts During the Elementary School Years: The linking of the Interest of Families and Teachers. (LIFT) Project. In Antisocial Behavior in Children and Adolescents: A Developmental Analysis and Model for Intervention. Ed. J. B. Reid. G. R. Patterson. & J. Snyder. 219-233. Washington. D. C. American Psychological Association.
77. Rickwood, D.; A. Blaszczynski; P. Delfabbro; N. Dowling & K. Heading. (2010). The Psychology of Gambling, APS Review Paper Final. Prepared by the APS Gambling Working Group.
78. Rogers, P. & P. Webley. (1998). It Could be US! A Cognitive and Social Psychological Analysis of Individual and Syndicate Based National Lottery Play in the UK, Unpublished Manuscript. University of Exeter
79. Rogerson, P. A. (2001). Statistical Methods for Geography. London: Sage.
80. Sellers, C. S. & T. L. Jr. Winfree. (1990). Differential Associations and Definitions: A Panel Study of Youthful Drinking Behavior. International Journal of the Addictions. 25. 755-771.
81. Shaffer, H. J. & M. N. Hall. (2010). Updating and Refining Prevalence Estimates of Disordered Gambling Behavior in the United States and Canada. Canadian Journal of Public Health 92: 168-172.
82. Shaffer, H. J.; R. LaBrie. K. M. Scanlan. & T. N. Cummings. (1994). Pathological Gambling among Adolescents: Massachusetts Gambling Screen (MAGS). Journal of Gambling Studies. 10: 339-362.
83. Shead, N. W.; J. L. Derevensky. & R. Gupta. (2010). Risk and Protective Factors Associated with Youth Gambling. International Journal of Adolescent Medicine and Health. 22: 39–58.
84. Skinner, B. F. (1953). Science and Human Behavior. New York: Free Press.
85. Skinner, W. F. & A. M. Fream. (1997). A Social Learning Theory Analysis of Computer Crime among College Students. Journal of Research in Crime and Delinquency. 34. 495-518.
86. Smith, D. P.; R. G. Pols; M. W. Battersby. & P. W. Harvey. (2013). The Gambling Urge Scale: Reliability and Validity in a Clinical Population. Addiction Research and Theory. 21(2): 113–122.
87. Snyder, J. J. & G. R. Patterson. (1995). Individual Differences in Social Aggression: A test of a Reinforcement Model of Socialization in the Natural Environment. Behavior Therapy. 26: 371–391.
88. Sproston, K.; B. Erens. & J. Orford. (2000). Gambling Behaviour in Britain: Results from the British Gambling Prevalence Survey. London: The National Centre for Social Research
89. Stinchfield, R.; N. Cassuto; K. Winters. & W. Latimer. (1997). Prevalence of Gambling among Minnesota Public School Students in 1992 and 1995. Journal of Gambling Studies. 13(1): 25-48.
90. Tabachnick, B. G. & L. S. Fidell. (2001). Using Multivariate Statistics. (4th ed.). Boston. MA: Allyn and Bacon
91. Tsitsika, A.; E. Critselis; M. Janikan; G. Kormas. & D. A. Kafetzis. (2010). Association between Internet Gambling and Problematic Internet Use among Adolescents. Journal of Gambling Studies. 27(3): 389-400.
92. Turner, N.; A. Ialomiteanu.; A. Paglia-Boak. & E. Adlaf. (2011). A Typological Study of Gambling and Substance Use among Adolescent Students. Journal of Gambling Issues. 25: 88–108
93. Vacek, H. (2011). The History of Gambling. Center for Christian Ethics at Baylor University.
94. Verrill, S. (2005). Social Structure and Social Learning in Delinquency: A Test of Akers’ Social Structure-Social Learning Model, a Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. Department of Criminology, College of Arts and Sciences. University of South Florida.
95. Vitaro, F.; M. Brendgen; R. Ladouceur. & R. E. Tremblay. (2010). Gambling, Delinquency, and Drug Use During Adolescence. Mutual Influences and Common Risk Factors. Journal of Gambling Studies. 17: 171–190.
96. Volberg, R. (1994). Replication Studies of Problem Gambling. Paper Presented at the 10th International Conference on Gambling and Risk-Taking. Montreal.
97. Volberg, R.; A. R. Gupta; M. D. Griffiths; D. Ólason. & P. Delfabbro. (2010). An International Perspective on Youth Gambling Prevalence Studies. International Journal of Adolescent Medicine and Health. 22: 3-38.
98. War, M. (2001). The Social Origins of Crime: Edwin Sutherland and the Theory of Diffrencial Association. In Explaining Criminals and Crime. Ed. R. Paternoster & R. Bachman. Los Angeles: Roxbury Press. pp. 182-191.
99. Weeks, H. A. (1958). Youthful Offenders at Highfi Elds. Ann Arbor: University of Michigan Press.
100. Williams, R. J.; B. L. West. & R. I. Simpson. (2007). Prevention of Problem Gambling: A Comprehensive Review of the Evidence. Report prepared for the Ontario Problem Gambling Research Centre. Guelph, Ontario, Canada.
101. Winfree, L. T. Jr. & C. T. Griffiths. (1983). Social Learning and Adolescent Marijuana Use: A Trend Study of Deviant Behavior in a Rural Middle School. Rural Sociology. 48(3). 219-239.
102. Winfree, L. T. Jr.; C. T. Griffiths. & C. S. Sellers. (1989). Social Learning Theory Drug Use, and American Indian Youths: A Cross-Cultural Test. Justice Quarterly. 6. 395-417.
103. Winters, K. C.; R. D. Stinchfield. & J. Fulkerson. (1993a). Toward the Development of an Adolescent Gambling Problem Severity Scale. Journal of Gambling Studies. 9(1): 63-84.
104. Winters, K. C.; R. Stinchfield. & J. Fulkerson. (1993b). Patterns and Characteristics of Adolescent Gambling. Journal of Gambling Studies. 9(4): 371-386.
105. Wynne, H.; G. Smith. & D. Jacobs. (1996). Adolescent Gambling and Problem Gambling in Alberta. Edmonton: Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission.
106. Zhang, L. & S. F. Messner. (2000). The Effects of Alternative Measures of Delinquent Peers on Self-Reported Delinquency. Journal of Research in Crime and Delinquency. 37(3). 324-337.