تقلب در امتحان؛ نگاهی از درون؛ مطالعه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مسئله اصلی این مقاله بررسی تقلب در امتحان، با تأکید بر فهم مسئله است. این نوشتار در پی ریشه‌یابی دلایل تقلب، از نظریه تکنیک‌های خنثی‌سازی سایکز و ماتزا استفاده کرده است. نظریه تکنیک‌های خنثی‌سازی به‌دنبال آن است که متخلفان چگونه رفتار خود را در قالبی همسو با ارزش‌ها و هنجار‌های مرسوم جامعه توجیه می‌کنند تا از فشار ناشی از سرپیچی از هنجارها بر خود بکاهند. این تکنیک‌ها شامل انکار مسئولیت، انکار زیان، سرزنش سرزنش‌کنندگان، انکار آسیب‌دیده و نیز ادعای وفاداری به دیگران است. رویکرد پژوهش، کیفی و تکنیک مورد استفاده مصاحبه بوده است که طبق آن با 20 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان، مصاحبه عمیق صورت گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که دانشجویان از هر پنج تکنیک خنثی‌سازی سایکز و ماتزا برای توجیه تقلب خود در امتحان استفاده می‌کنند. نگاهی به یافته‌ها حاکی از آن است که امتحانات در سیستم آموزشی کشورمان از یک مسئله سنجشی به یک مسئله ارزشی تبدیل شده است و این تبدیل نابجا، عاملی در افزایش میزان تقلب در بین دانشجویان شده است.

کلیدواژه‌ها