تقلب در امتحان؛ نگاهی از درون؛ مطالعه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مسئله اصلی این مقاله بررسی تقلب در امتحان، با تأکید بر فهم مسئله است. این نوشتار در پی ریشه‌یابی دلایل تقلب، از نظریه تکنیک‌های خنثی‌سازی سایکز و ماتزا استفاده کرده است. نظریه تکنیک‌های خنثی‌سازی به‌دنبال آن است که متخلفان چگونه رفتار خود را در قالبی همسو با ارزش‌ها و هنجار‌های مرسوم جامعه توجیه می‌کنند تا از فشار ناشی از سرپیچی از هنجارها بر خود بکاهند. این تکنیک‌ها شامل انکار مسئولیت، انکار زیان، سرزنش سرزنش‌کنندگان، انکار آسیب‌دیده و نیز ادعای وفاداری به دیگران است. رویکرد پژوهش، کیفی و تکنیک مورد استفاده مصاحبه بوده است که طبق آن با 20 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان، مصاحبه عمیق صورت گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که دانشجویان از هر پنج تکنیک خنثی‌سازی سایکز و ماتزا برای توجیه تقلب خود در امتحان استفاده می‌کنند. نگاهی به یافته‌ها حاکی از آن است که امتحانات در سیستم آموزشی کشورمان از یک مسئله سنجشی به یک مسئله ارزشی تبدیل شده است و این تبدیل نابجا، عاملی در افزایش میزان تقلب در بین دانشجویان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cheating in Exams; A Look from Within; A Study among Students of Guilan University

نویسندگان [English]

  • Fardin Alikhah 1
  • Mahdi Bulaghi 2
  • Hoda Yaquti 3
1 Faculty Member, Guilan University
2 MA Student (Social Research), Mazandaran University
3 MA (Social Rsearch), Shaheed Beheshti University
چکیده [English]

The main objective of this paper is to study cheating in the exams with emphasis on understanding the problem. The main thrust of this study is to find out the roots of cheating by using Sykes and Matza neutralization technique theory. This theory tries to find out the way the offenders try to justify their behaviors within a framework compatible with the prevailing values and norms of the society to reduce the pressures stemming from violation of norms. These techniques include Denial of responsibility, Denial of injury, Condemnation of condemners, Denial of Damaged and Expression of loyalty to others. Qualitative research methodology was applied and interview was conducted to garner the necessary data. Hence, deep interview was conducted with 20 students of Guilan University. The findings of the research indicate that the students use the abovementioned five techniques to justify their cheating in the exam. The findings also indicate that exams in the educational system of our country have turned from a measurement category into a value-based one and this improper change has caused more cheating among the students. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cheating in Exams
  • Neutralization Techniques
  • Guilan University
  • Students