سبک رهبری خدمت‌گزار در میان مدیران مدارس؛ مطالعه موردی شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

3 کارشناس‌ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

چکیده

هدف اولیه رهبران خدمت‌گزار رشد پیروان‌شان می‌باشد و اهداف سازمان برای آنان در درجه دوم اهمیت قرار دارد. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت این سبک رهبری در میان مدیران مدارس است. جامعه آماری تحقیق تمامی دبیران دبیرستان‌های شهر سنندج بود که تعداد 173 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه مرتبط با سبک رهبری خدمت‌گزار شامل خرده‌مقیاس‌های خدمت، فروتنی، مهرورزی، نوع‌دوستی، چشم‌انداز و اعتماد، جمع‌آوری شد. یافته‌‌های تحقیق نشان داد که اکثر دبیران میزان خدمت‌گزار بودن مدیران را بالا می‌دانند. همچنین، مؤلفه‌های بیرونی و درونی در میزان خدمت‌گزار بودن مدیران به یک اندازه مؤثرند. با مقایسه ابعاد رهبری خدمت‌گزار از دید محققان غربی و اسامی مشخص گردید رهبری مورد نظر اندیشمندان غربی فاقد ویژگی‌های رهبری خدمت‌مدار اسلامی است. در اسلام رهبران همیشه کامل‌ترین افراد در جمع اطرافیان خود بوده و در کارایی، تخصص، ایمان، تعهد و خصائل انسانی سرآمد بودند. در رهبری اسلامی حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به عدالت، اقامه حق، مهربانی نسبت به مردم و محترم شمردن شخصیت و حقوق آنها مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها