عوامل تسهیل‌کننده اجرای موفق سیاست‌های فرهنگی کشور؛ مبتنی بر تجربیات برنامه‌های توسعه اول تا چهارم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

اجراپژوهی تلاشی است در جهت کشف عوامل موفقیت و شکست سیاست‌ها و متعاقب آن، ارائه راهکارهایی جهت تقویت عوامل تسهیل‌کننده و برطرف کردن عوامل بازدارنده اجرا تا بتوان خط‌مشی‌های آینده را با موفقیت بیشتری اجرا نمود. در اجراپژوهی حاضر تلاش شده است با توجه به تجربه اجرای برنامه‌های توسعه اول تا چهارم، عوامل تسهیل‌کننده اجرای موفق سیاست‌های فرهنگی کشور که توجه به آنها می‌تواند منجر به اجرای کامل‌تر سیاست‌های فرهنگی در برنامه‌های بعدی شود شناسایی و تبیین شود. بدین‌منظور 40 مصاحبه کیفی نیمه‌ساخت‌یافته با خبرگان و مجریان سیاست‌های فرهنگی کشور که در طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه در سطوح مختلف با پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه در بخش فرهنگ درگیر بوده‌اند، ترتیب داده شده و با استفاده از روش تحلیل مضمونی و به‌کمک نرم‌افزار MAXQDA، در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه‌سازی از طریق مضامین فراگیر تحلیل شده‌اند. در مجموع 698 کد، 380 مضمون توصیفی، 15 مضمون تفسیری و 4 مضمون فراگیر که عوامل تسهیل‌کننده اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور را تبیین می‌کردند، تولید شدند. عوامل تسهیل‌کننده حاصل این تحقیق شامل چهار دسته عوامل زمینه‌ای، ساختاری، کارکردی و نهایتاً عامل رفتاری جامعه می‌شوند که در تعامل ارگانیک با یکدیگر قرار دارند.

کلیدواژه‌ها