عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگیِ دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل خانوادگی مؤثر در میزان رضایت از زندگیِ دختران نوجوان بود. بدین‌منظور با روش نمونه‌گیری در دسترس از 292 نفر از دانش‌آموزان تهران خواسته شد تا به پرسشنامه‌‌های تعارض والد ـ نوجوان، مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان، پرسشنامه ارزیابی خانواده، مقیاس ادراک از شیوه‌های فرزندپروری و پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید پاسخ دهند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان‌دهنده قابلیت پیش‌بینی ابعاد رضایت از زندگی از طریق متغیر‌های مرتبط با خانواده بود. به‌طوری که رضایت از زندگی خانوادگی توسط متغیر نقش‌ها؛ رضایت از زندگی مرتبط با دوستان توسط تعارض والد ـ نوجوان در مسائل مالی؛ رضایت از زندگی تحصیلی به‌وسیله سبک والدینی مقتدرانه و تعارض والد ـ نوجوان در مسائل مالی پیش‌بینی شد. همچنین رضایت از زندگی مرتبط با محیط زندگی توسط تعارض والد ـ نوجوان در ارتباط با اعضای خانواده؛ رضایت از زندگی مرتبط با خود به‌وسیله تعارض والد ـ نوجوان در مسائل بهداشتی و در ارتباط با دوستان و در نهایت رضایت از زندگی کلی توسط متغیر تعارض والد ـ نوجوان در ارتباط با مسائل دینی، قابل پیش‌بینی بود. عوامل خانوادگی نقش مهمی در پیش‌بینی رضایت از زندگی دختران دارند و لازم است در طراحی برنامه‌‌های پیشگیرانه و مداخلاتی مدنظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها