تحلیلی بر نفوذ سرمایه‌داری آکادمیک در نظام آموزش عالی ایران با واکاوی اسناد راهبردی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شیراز

چکیده

نظر به تغییرات پارادیمی ناشی از اقتصاد مبتنی بر دانش، امروزه اصلاحات بازارمحور در آموزش عالی در سراسر جهان به یک پدیده رایج تبدیل‌شده است؛ اما آنچه در حال حاضر در نظام آموزش عالی ایران در حال تکوین است، خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی در آموزش عالی است که به‌عنوان یک کپی کم‌رنگ از منطق نئولیبرالیسم، دیدگاه سودآوری دانش و دانشگاه را توجیه می‌کند. چنین اصلاحات بازارگرایانه‌ای نه‌تنها با مبانی ارزشی دینی در یک جامعه اسلامی در تباین کامل است، بلکه به‌دلیل فراهم نبودن شرایط مناسب سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و در غیاب زیرساخت‌های مختلف، به آموزش عالی کشور آسیب جدی وارد خواهد ساخت. از این‌رو پژوهش حاضر به‌عنوان یک مطالعه کیفی در تلاش است تا با تحلیل اسناد فرادستی، دامنه و شعاع نفوذ سرمایه‌داری آکادمیک در نظام آموزش عالی کشور را بررسی نماید. برای این منظور با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و بهره‌گیری از رویکرد استقرایی، محتوای متنی اسناد فرادستی آموزش عالی، تحلیل و مفاهیم در قالب کدهای باز و محوری استخراج شدند. نتایج حاصل از تحلیل محتوای شش سند فرادستی منتخب آموزش عالی و گزاره‌های الزام‌آور برای دانشگاه ها در دوازده مفهوم اصلی استخراج و دسته‌بندی شد. این مفاهیم مشتمل بر تجاری‌سازی، کالایی‌سازی، جهانی‌سازی، مشتری‌مداری، خصوصی‌سازی، شفافیت و پاسخگویی، رقابت‌پذیری و کمی‌سازی، مدیریت دولتی نوین، بین‌المللی‌سازی، تغییر سیاست‌های تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها و طراحی سازمان‌های درون شبکه‌ای بودند. 

کلیدواژه‌ها