دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحول در آموزش و پرورش: تحلیل گفتمان کنش‌های سیاستی دوره سازندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/jsfc.2022.319943.2345

مهدی سپهر؛ سیدحسین سراج‌زاده؛ کرم حبیب‌پور گتابی؛ بیژن زارع


فراترکیب سطوح فرهنگ سازمانی؛ جُستاری برای فرهنگ شایستگی‌محور دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1401

10.22034/jsfc.2022.258089.2171

فاطمه اردو


تبیین شاخصه‌های پیوست فرهنگی در معماری ساختمان های قضایی بر اساس جهانبینی اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/jsfc.2022.167365

محمدهادی کابلی؛ فاطمه بهرامی نژاد


ازخودبیگانگی فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران: مطالعه ای پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

10.22034/jsfc.2022.286909.2264

فرزانه خانمحمدی؛ کیوان صالحی؛ مرضیه عالی


ریشه‌های دینی و تاریخی تابوسازی قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22034/jsfc.2023.401809.2522

علیرضا شجاعی‌زند


کالایی سازی در سیاستگذاری آموزش عمومی در ایران؛ بررسی انتقادی مبانی و پیامدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/jsfc.2022.323811.2355

علی لطیفی


الگویی برای سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/jsfc.2023.363468.2453

عباس علوی شاد؛ عباس عباس‌پور؛ حمید رحیمیان؛ صمد برزویان