کلیدواژه‌ها = دین
واکاوی نظریه فرهنگی «سپهرنشانه‌ای» یوری لوتمان و کاربست آن در زمینه تحلیل مناسبات میان دین و سینما

دوره 10، شماره 39، آذر 1396، صفحه 73-96

حسین سرفراز؛ احمد پاکتچی؛ مسعود کوثری؛ حسام الدین آشنا


مدلی برای مطالعه «دین‌گریزی» در ایران

دوره 9، شماره 35، آذر 1395، صفحه 7-30

علی‌رضا شجاعی‌زند


مبانی الگوی اجتماعی سنجش دین‌داری در ایران

دوره 9، شماره 33، خرداد 1395، صفحه 93-116

نعمت‌اله کرم‌الهی؛ قاسم جوکار


ترابط عقل و دین و تأثیر آن بر فرهنگ اسلامی

دوره 6، شماره 23، آذر 1392، صفحه 29-52

عبدالحسین خسروپناه


دینداری فرهنگی؛ نمود فرهنگ در صور دینداری

دوره 6، شماره 23، آذر 1392، صفحه 53-76

هادی اسماعیلی؛ حسام‌الدین آشنا


هویت علم دینی از نگاه حکمت متعالیه

دوره 2، شماره 7، آذر 1388، صفحه 55-74

حسن مرادی