کلیدواژه‌ها = دانشگاه
شایستگی‌های اخلاقی مدیران دانشگاهی: مطالعه‌ای فراترکیب

دوره 14، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 161-190

10.22034/jsfc.2021.107379

زهرا قموشی؛ جواد پورکریمی؛ میترا عزتی


طراحی مدل رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی و تعیین ضریب اهمیت عامل‌های مدل رتبه‌بندی به روش AHP؛ مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1400، صفحه 81-111

10.22034/jsfc.2021.130353

رحیم صفری فارفار؛ محمود ابوالقاسمی؛ مقصود فراستخواه؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم


راهبرد تعاملی ـ توضیحی در آموزش علوم انسانی

دوره 12، شماره 46، شهریور 1398، صفحه 105-132

10.22034/jsfc.2019.100936

افسانه رحیم‌زاده؛ کیوان بلندهمتان؛ جمال سلیمی


آسیب‌شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 161-188

نفیسه تقی‌زاده کرمان؛ رضوان حسینقلی‌زاده؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی


بررسی وضعیت هوش‌اخلاقی دانشجویان

دوره 3، شماره 11-10، آذر 1389، صفحه 201-214

حمیدرضا آراسته؛ مصطفی عزیزی‌شمامی؛ علی جعفری‌راد؛ زهره محمدی‌جوزانی