نویسنده = کارینه طهماسیان
باور‌های والدگری در نمونه‌ای از مادران ایرانی؛ یک مطالعه پدیدار‌شناسی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1400، صفحه 159-182

حمیده زارع بیدکی؛ کارینه طهماسیان؛ شهلا پاکدامن؛ نگار داوری اردکانی


اثربخشی نمایش‌درمانگری خانواده بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان؛ یک مطالعه تک آزمودنی

دوره 11، شماره 42، شهریور 1397، صفحه 33-59

10.22034/jsfc.2018.82695

آسیه اناری؛ محمدعلی مظاهری؛ کارینه طهماسیان؛ هی سو چون؛ مریم جمشیدی سییانکی