نویسنده = نوروز هاشم‌زهی
دیرینه‌‌شناسی «تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در سال 1367»

دوره 15، شماره 59، آذر 1401، صفحه 33-58

10.22034/jsfc.2021.232963.2205

ریحانه نادری‌نژاد؛ قاسم زائری؛ فرشاد مؤمنی؛ نوروز هاشم‌زهی


کاوش مفهومی و نظری مهندسی اجتماعی

دوره 3، شماره 11-10، آذر 1389، صفحه 91-112

نوروز هاشم‌زهی؛ عباس خلجی؛ حجت کاظمی