نویسنده = صالح رشید حاجی خواجه‌لو
نگاشت نظام مسائل سیاستگذاری تولید علم نافع

دوره 15، شماره 57، خرداد 1401، صفحه 95-136

صالح رشید حاجی خواجه‌لو؛ جمیله علم‌الهدی؛ محمود ابوالقاسمی


به‌سوی پارادایمی جدید از علم؛ تأملی انتقادی در باب ماهیت فراعلمی الگوی دوم تولید علم

دوره 4، شماره 15-14، آذر 1390، صفحه 165-181

صالح رشید حاجی خواجه‌لو؛ ابوذر حسامپور


نقش مکانیزم‌های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش

دوره 4، شماره 13-12، خرداد 1390، صفحه 183-200

محمود ابوالقاسمی؛ صالح رشید حاجی خواجه‌لو؛ سیدمحمد احمدی