نویسنده = آسیه اناری
اثربخشی نمایش‌درمانگری خانواده بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان؛ یک مطالعه تک آزمودنی

دوره 11، شماره 42، شهریور 1397، صفحه 33-59

10.22034/jsfc.2018.82695

آسیه اناری؛ محمدعلی مظاهری؛ کارینه طهماسیان؛ هی سو چون؛ مریم جمشیدی سییانکی


عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگیِ دختران نوجوان

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 7-33

آسیه اناری؛ محمدعلی مظاهری؛ کارینه طهماسیان