دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 1-208 
5. دلالت‌های معنایی حجاب در میان زنان و دختران جوانِ بندرعباس

صفحه 123-153

یاسر رستگار؛ مصطفی ظهیری‌نیا؛ مسعود پاشاامیری


6. طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی

صفحه 155-176

رحمت‌اله مرزوقی؛ جعفر ترک‌زاده؛ مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ الهام حیدری


7. ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری از منظر کارگزاران کشور

صفحه 177-199

محمدسعید تسلیمی؛ خلیل نوروزی؛ احمد مخدومی؛ مهدی هاجری