دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 1-220 
2. جامعه‌شناسی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک؟

صفحه 37-70

حیدر جانعلیزاده چوب‌بستی؛ اکبر علیوردی‌نیا؛ محمدمهدی فرزبد


3. پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ؛ مطالعه زنان شهر مشهد

صفحه 71-94

ملیحه تابعی؛ علی یوسفی؛ غلامرضا صدیق اورعی


6. بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در ایران؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود

صفحه 159-180

حکیمه‌السادات شریف‌زاده؛ سیداحمد میرمحمدتبار؛ صمد عدلی‌پور