دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 1-156 (موضوع این شماره: مطالعات راهبردی فنّاوری)