دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1395، صفحه 1-208 
5. تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی دانشجویان

صفحه 117-153

فاطمه قابضی؛ شهلا پاکدامن؛ جلیل فتح‌آبادی؛ محمدرضا حسن‌زاده توکلی