دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهار 1393، صفحه 1-212 
6. بررسی جامعه‌شناختی تمایل به برون‌کوچی نخبگان علمی

صفحه 153-178

حیدر جانعلیزاده چوب‌بستی؛ اکبر علیوردی‌نیا؛ شیوا پورقاضی