دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 1-216