دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 1-192