دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 1-192 
4. جهانی‌سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب

صفحه 77-97

کامیار صداقت ثمرحسینی؛ مهدی گلشنی؛ آیت‌الله شیخ محمدعلی تسخیری