دوره و شماره: دوره 4، شماره 15-14، آذر 1390، صفحه 1-240 
7. ارائه مبنا و چارچوبی برای تدوین نظام کنترل راهبردی نقشه جامع علمی کشور

صفحه 141-164

مهدی فاتح‌راد؛ روح‌الله ایزدخواه؛ مهدی روح‌اللهی