دوره و شماره: دوره 3، شماره 11-10، پاییز 1389، صفحه 1-240 
4. کاوش مفهومی و نظری مهندسی اجتماعی

صفحه 91-112

نوروز هاشم‌زهی؛ عباس خلجی؛ حجت کاظمی


6. مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران

صفحه 127-162

محمدسعید تسلیمی؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ حسن عابدی‌جعفری؛ فیروز رازنهان


8. مدل علّی تعیین اثرات ویژگی­‌های شخصی بر کارآفرینی

صفحه 179-200

حسنعلی آقاجانی؛ سیدعلی‌اکبر حسین‌­زاده اطاقسرا


9. بررسی وضعیت هوش‌اخلاقی دانشجویان

صفحه 201-214

حمیدرضا آراسته؛ مصطفی عزیزی‌شمامی؛ علی جعفری‌راد؛ زهره محمدی‌جوزانی