دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، اسفند 1400، صفحه 1-220 
4. باور‌های والدگری در نمونه‌ای از مادران ایرانی؛ یک مطالعه پدیدار‌شناسی

حمیده زارع بیدکی؛ کارینه طهماسیان؛ شهلا پاکدامن؛ نگار داوری اردکانی


7. طراحی الگوی طبقه‌بندی گرایش‌‌های انسان در مدیریت انگیزش از منظر شهید مطهری(ره)

علی اصغر خندان؛ حسن دانایی‌فرد؛ محمد جوادی؛ سید امیر رضا برقعی