دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، پاییز 1400، صفحه 1-220