دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 1-220 
3. تاریخ‌نگاری عقلانیت نقاد: موردکاوی نهاد‌های علمی و فرهنگی دوره تیموری

صفحه 55-79

10.22034/jsfc.2020.100944

فاطمه السادات فیروزی؛ عبدالرسول عمادی؛ علیرضا منصوری


4. تحلیل وضعیت، شرایط و پیامد‌های سرمایه مورد منازعه در آموزش و پرورش ایران

صفحه 81-114

10.22034/jsfc.2020.122207

فردین محمدی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ مهدی کرمانی؛ کمال خالق پناه


7. بررسی چگونگی تطبیق نظریه‌های رفتار مصرف‌کننده و مفروضات آینده‌پژوهی با تمرکز بر مصرف پایدار غذا

صفحه 175-194

10.22034/jsfc.2020.122213

محمد رحیم عیوضی؛ مجید مختاریان پور؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ فرشید عزیزخانی