دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، آذر 1399، صفحه 1-220 
4. تحلیل وضعیت، شرایط و پیامد‌های سرمایه مورد منازعه در آموزش و پرورش ایران

صفحه 81-114

10.22034/jsfc.2020.122207

فردین محمدی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ مهدی کرمانی؛ کمال خالق پناه


7. بررسی چگونگی تطبیق نظریه‌های رفتار مصرف‌کننده و مفروضات آینده‌پژوهی

صفحه 175-196

10.22034/jsfc.2020.122213

فرشید عزیزخانی؛ مجید مختاریان پور؛ محمدرحیم عیوضی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی