دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 1-236 (5 مقاله اول این شماره در موضوع «فرهنگ» با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهیه شده است.) 
5. فلسفه اجتماعی در قرآن

صفحه 135-169

سیدحسین فخر زارع


6. معرفی و ارزیابی نظریه مطالعات فرافرهنگی هافستد

صفحه 171-200

یعقوب مهارتی؛ مهدی دادخواه