دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 1-236 (5 مقاله اول این شماره در موضوع «فرهنگ» با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهیه شده است.) 
8. راه‌بردهای سینمای هالیوود در پایش فرهنگ بینندگان

10.22034/jsfc.2020.126584

اکبر شیرینی؛ مریم السادات غیاثیان؛ علی افخمی عقدا؛ محمدرضا احمدخانی