دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، بهار 1399، صفحه 1-256 
6. تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

صفحه 189-221

10.22034/jsfc.2020.109878

عباس عباسپور؛ محمدمهدی کرامتی تولایی؛ حمید رحیمیان؛ اسفندیار جهانگرد