دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 1-224 
4. راهبرد تعاملی ـ توضیحی در آموزش علوم انسانی

صفحه 105-132

افسانه رحیم‌زاده؛ کیوان بلندهمتان؛ جمال سلیمی


7. بررسی تحلیلی ابعاد و مؤلفه‌های دانشگاه‌پژوهی: ارائه الگوی تلفیقی دانشگاه‌پژوهی

صفحه 197-226

جعفر طرقی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ محبوبه عارفی؛ سیدهادی مرجائی