نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 139-171]
 • آشنا، حسام‌الدین دینداری فرهنگی؛ نمود فرهنگ در صور دینداری [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 53-76]
 • آقاحسینی، علیرضا تحلیل و نقد گفتمان هایدگری فردید [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 85-104]

ا

 • اسماعیلی، هادی دینداری فرهنگی؛ نمود فرهنگ در صور دینداری [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 53-76]
 • افجۀ، سیدعلی‌اکبر عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور؛ مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی واحد تهران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 79-112]
 • اکبری سوره، پروا فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 99-116]
 • امانی ساری‌بگلو، جواد فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 99-116]
 • انتظاری، یعقوب تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران بر اساس سند چشم‌انداز 1404 [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 65-97]
 • انصاری، رضا مطالعه تطبیقی سازمان‌های پژوهش و فناوری منتخب و درس‌هایی برای ایران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 173-205]

ب

 • بازرگانی، محمد طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 113-138]
 • باقری، محمدرضا تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-162]
 • باقری‌میاب، شهلا تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-162]
 • بحرینی، نسرین تحلیل ارزش‌های فرهنگی در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 163-182]

پ

 • پارسانیا، حمید نظریه و فرهنگ: روش‌شناسی بنیادین تکوین نظریه‌های علمی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 7-28]
 • پورعزت، علی‌اصغر تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-162]

ت

ح

 • حاجی‌حیدری، حامد بررسی نحوه هویت‌یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-33]
 • حمیدیه، بهزاد ساختار قداست‌بخشی نوپدید؛ موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 35-60]

خ

د

 • دانایی‌فرد، حسن تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 139-171]
 • دبستانی، سیدمهدی بررسی نحوه هویت‌یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-33]

ر

 • رحیمی، فرشید رابطه دینداری با معناداری زندگی در یک جمعیت دانشجویی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 7-30]
 • روحانی، حسین تحلیل و نقد گفتمان هایدگری فردید [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 85-104]

س

 • سراج‌زاده، سیدحسین رابطه دینداری با معناداری زندگی در یک جمعیت دانشجویی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 7-30]
 • سلحشوری، احمد چالش‌ها و افق‌های نظریه پیچیدگی برای تربیت دینی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 117-139]
 • سلطان‌زاده، جواد مطالعه تطبیقی سازمان‌های پژوهش و فناوری منتخب و درس‌هایی برای ایران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 173-205]
 • سلطانی، محمدرضا طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 113-138]
 • سلطانی گردفرامرزی، مهدی شیوه‌های بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دوره سازندگی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 31-63]
 • سنجقی، محمدابراهیم طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 113-138]
 • سیدسعادتی، فهیمه صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی بر اساس هنجارهای اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 155-183]

ش

 • شاه‌طهماسبی، اسماعیل ارزیابی کارایی نسبی استان‌های کشور در شاخص‌های اقتصادی فرهنگ طی برنامه سوم و چهارم توسعه؛ رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 163-183]
 • شجاعی‌زند، علیرضا تبیین جامعه‌شناختی فراز و فرودِ درک ایدئولوژیک از دین [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 35-55]
 • شمس‌الهی، سارا ارزیابی کارایی نسبی استان‌های کشور در شاخص‌های اقتصادی فرهنگ طی برنامه سوم و چهارم توسعه؛ رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 163-183]
 • شهرام‌نیا، امیر مسعود تأثیر جهانی‌شدن بر دیپلماسی فرهنگی با تأکید بر نظریه صلح‌سازی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 141-161]

ص

 • صالح غفاری، عادل عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور؛ مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی واحد تهران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 79-112]
 • صداقت ثمرحسینی، کامیار جهانی‌سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 77-97]

ط

 • طاهری، حامد ارزیابی کارایی نسبی استان‌های کشور در شاخص‌های اقتصادی فرهنگ طی برنامه سوم و چهارم توسعه؛ رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 163-183]
 • طهماسب‌کاظمی، بهروز مدیریت راهبردی استعدادها؛ جستاری در رویکردها، مسائل و مؤلفه‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 105-134]

ع

 • عربی ستوده‌آرانی، طاهره تبیین جامعه‌شناختی فراز و فرودِ درک ایدئولوژیک از دین [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 35-55]
 • عزیزی، نعمت‌اله بررسی راه‌های بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در علوم انسانی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 7-33]

غ

 • غلامرضایی، داود تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 139-171]
 • غلامی، محمدتقی فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 99-116]

ف

 • فرهی‌بوزنجانی، برزو طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 113-138]
 • فصلنامه راهبرد فرهنگ، دفتر پنج سال با راهبرد فرهنگ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 207-227]
 • فضائلی، احمد جایگاه جهانی ایران اسلامی از نظر تنبلی اجتماعی؛ بررسی گزارش‌ها و تحقیقات مربوط به تنبلی اجتماعی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 57-77]

ق

 • قادرزاده، امید تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراتِ جهان‌زیست خانواده [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-84]
 • قادری، امید تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراتِ جهان‌زیست خانواده [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-84]
 • قلاوندی، حسن فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 99-116]

گ

 • گلشنی، مهدی جهانی‌سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 77-97]

م

 • مبینی دهکردی، علی مدیریت راهبردی استعدادها؛ جستاری در رویکردها، مسائل و مؤلفه‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 105-134]
 • محجوب، حسن تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران بر اساس سند چشم‌انداز 1404 [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 65-97]
 • محمدپور، احمد تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراتِ جهان‌زیست خانواده [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-84]
 • محمدی، فاطمه شیوه‌های بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دوره سازندگی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 31-63]
 • مظاهری، محمدمهدی تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-162]

ن

 • نظیفی نائینی، نازنین تأثیر جهانی‌شدن بر دیپلماسی فرهنگی با تأکید بر نظریه صلح‌سازی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 141-161]