کلیدواژه‌ها = هوش اخلاقی
تأثیر ادراک طرد ـ پذیرش و کنترل والدین بر هوش اخلاقی و تحمل پریشانی

دوره 9، شماره 33، خرداد 1395، صفحه 155-169

فاطمه کلیشادی؛ فریبا یزدخواستی


بررسی وضعیت هوش‌اخلاقی دانشجویان

دوره 3، شماره 11-10، آذر 1389، صفحه 201-214

حمیدرضا آراسته؛ مصطفی عزیزی‌شمامی؛ علی جعفری‌راد؛ زهره محمدی‌جوزانی