نویسنده = رسول ساعدی
تعداد مقالات: 1
1. درک مفهوم پژوهشگری از دیدگاه اعضای هیئت علمی؛ پژوهشی با رویکرد ترکیبی

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 29-60

ناصر شیربگی؛ سمیه نعمتی؛ رسول ساعدی