نویسنده = محمود ابوالقاسمی
نگاشت نظام مسائل سیاستگذاری تولید علم نافع

دوره 15، شماره 57، خرداد 1401، صفحه 95-136

صالح رشید حاجی خواجه‌لو؛ جمیله علم‌الهدی؛ محمود ابوالقاسمی


نقش مکانیزم‌های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش

دوره 4، شماره 13-12، خرداد 1390، صفحه 183-200

محمود ابوالقاسمی؛ صالح رشید حاجی خواجه‌لو؛ سیدمحمد احمدی