نویسنده = فردین محمدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل وضعیت، شرایط و پیامد‌های سرمایه مورد منازعه در آموزش و پرورش ایران

دوره 13، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 81-114

10.22034/jsfc.2020.122207

فردین محمدی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ مهدی کرمانی؛ کمال خالق پناه


2. جوانان و روابط پیش از ازدواج؛ مطالعه کیفی زمینه‌ها، تعاملات و پیامد‌های آن

دوره 10، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 7-40

امید قادرزاده؛ فردین محمدی؛ حسین محمدی