نویسنده = علیرضا شجاعی‌زند
از دین‌سازی‌هایِ عقل تا دینی‌سازیِ علم

دوره 12، شماره 46، شهریور 1398، صفحه 7-40

10.22034/jsfc.2019.100932

علیرضا شجاعی‌زند


مطالعه تجربی روند‌های شکل‌گیری دینداری

دوره 10، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 51-72

فرشید شعبانی؛ علی‌رضا شجاعی‌زند؛ بهاره آروین


مدلی برای مطالعه «دین‌گریزی» در ایران

دوره 9، شماره 35، آذر 1395، صفحه 7-30

علی‌رضا شجاعی‌زند


تبیین جامعه‌شناختی فراز و فرودِ درک ایدئولوژیک از دین

دوره 6، شماره 21، خرداد 1392، صفحه 35-55

طاهره عربی ستوده‌آرانی؛ علیرضا شجاعی‌زند