نویسنده = جواد امانی ساری‌بگلو
فرهنگ سازمانی دانشگاه و ازخودبیگانگی تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای اهداف تسلط

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 177-194

منصور بیرامی؛ جواد امانی ساری‌بگلو؛ میرمحمود میرنسب؛ مهسا صالح نجفی


فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی

دوره 6، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 99-116

حسن قلاوندی؛ جواد امانی ساری‌بگلو؛ محمدتقی غلامی؛ پروا اکبری سوره