تعداد مقالات: 299
52. امکان تولید علم اجتماعی اسلامی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1388، صفحه 31-54

مسعود کوثری


54. درآمدی بر مؤلفه‌های اساسی جنگ نرم

دوره 4، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 33-54

داود عامری


55. اثربخشی نمایش‌درمانگری خانواده بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان؛ یک مطالعه تک آزمودنی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 33-59

آسیه اناری؛ محمدعلی مظاهری؛ کارینه طهماسیان؛ هی سو چون؛ مریم جمشیدی سییانکی


58. مروری بر مطالعات اجتماعی تنظیم خانواده و کاهش باروری در ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 35-65

ندا رضوی‌زاده؛ تکتم پیکانی


60. تبیین جامعه‌شناختی فراز و فرودِ درک ایدئولوژیک از دین

دوره 6، شماره 21، بهار 1392، صفحه 35-55

طاهره عربی ستوده‌آرانی؛ علیرضا شجاعی‌زند


61. مدل نظام نوآوری محصولات فرهنگی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 37-72

فرهاد نظری‌زاده؛ فرزانه میرشاه‌ولایتی


63. جامعه‌شناسی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک؟

دوره 10، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 37-70

حیدر جانعلیزاده چوب‌بستی؛ اکبر علیوردی‌نیا؛ محمدمهدی فرزبد


64. واکاوی روش‌های ارزیابی مطالعات ملی آینده‌نگاری علم و فنّاوری

دوره 13، شماره 49، بهار 1399، صفحه 37-76

لیلا نامداریان


65. علیهِ جامعه‌‌شناسیِ سیاست‌‌گذار

دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 39-66

محمدرضا طالبان


66. پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ؛ بررسی موردی زنان شهر مشهد

دوره 4، شماره 15-14، پاییز 1390، صفحه 39-51

علی یوسفی؛ ملیحه تابعی


67. واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های دولتی؛ طراحی و اعتباریابی یک سنجه پژوهشی

دوره 7، شماره 25، بهار 1393، صفحه 41-70

حسن دانایی‌فرد؛ علیرضا حسن‌زاده؛ زهرا حاجی‌هاشمی


68. فهم زمینه و پیامد‌های مصادره تجربه با رویکرد کیفی

دوره 9، شماره 33، بهار 1395، صفحه 41-65

محمد عباس‌زاده؛ فرهاد بیانی


69. بررسی دلایل مخالفت با علم دینی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 41-66

سیدمحمدتقی موحدابطحی


71. موجه‌سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد

دوره 10، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 41-69

ندا رضوی‌زاده؛ علی یوسفی؛ حسین بهروان؛ علی‌اصغر سعیدی


74. مصرف و هویت: مطالعه مردم‌شناختی جوانان بازاری شهر بانه

دوره 11، شماره 41، بهار 1397، صفحه 45-74

امید قادرزاده؛ کمال خالق­‌پناه؛ هیوا کریم‌زاده